เอกสารเผยแพร่

Download Documents Resource Center

Doc year TH
Years
Doc year TH

Latest Results

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

2024
- q3
2024
- q3

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 2566

2023
- q3
2023
- q3

แจ้งมติ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2024
- q1
2024
- q1

รายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2024
- q1
2024
- q1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2024
- 1
2024
- 1

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2024
- 1
2024
- 1