ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Financial Statements 4 Year

Quarter

FINANCIAL DATA

2023
12/31/2023

2022

12/31/2022

2021
12/31/2021

2020
12/31/2020

Statement of financial (Unit: thousand baht)

สินทรัพย์รวม
1,973,018
2,419,103
2,257,837
2,632,109
หนี้สินรวม
1,071,879
1,850,103
1,639,345
1,726,897
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
901,132
569,000
618,492
905,212

Company performance (Unit: thousand baht)

รายได้รวม
1,473,290
721,366
174,943
435,625
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
1,010,058
630,833
318,518
506,641
ค่าใช้จ่ายในการขาย
48,342
35,006
23,768
34,201
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
90,349
92,153
83,925
84,457
รวมค่าใช้จ่าย
1,148,749
757,992
426,211
625,299
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
-1,328
-86
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
46,116
50,351
44,172
21,496
ค่าภาษีเงินได้ (รายได้)
-55,041
966
-8720
-2084
กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
332,135
-88,030
-286,718
-209,085
กำไรต่อหุ้นสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
0.39
-0.1
-0.33
-0.25

Financial ratios (Unit: thousand baht)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.97
0.53
0.54
0.64
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
30.15
11.31
-90.03
-18.68
อัตรากำไรสุทธิ (%)
22.97
-12.38
-171.06
-48.98
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
45.18
-14.83
-37.63
-20.53
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
15.12
-3.76
-11.73
-10.08
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
1.19
3.25
2.65
1.91