วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

Our Vision

“เราให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่เข้าถึงง่าย และมีความเป็นไทย เพื่อให้คนอยู่ดีมีสุขมากขึ้น”

Our Mission

กลุ่มบริษัทได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินธุรกิจไว้ 4 ประการ คือ

Creates The Standard of Thai Spa

เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงสปาไทยในระดับนานาชาติ จนถึงระดับโลกต่อไป

เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงสปาไทยในระดับนานาชาติ จนถึงระดับโลกต่อไป

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตกและไทย เพื่อให้การบริการของบริษัทฯ มีการพัฒนายิ่งขึ้น

เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าต่อไป

เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อข้อบังคับพื้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นสำคัญ

Creates The Standard of Thai Spa

The Fundamental Regulations

Promotes and Gives Support

Focuses on The Integration

CORE VALUES

Global Thai Spa Standards

เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงสปาไทยในระดับนานาชาติ จนถึงระดับโลกต่อไป

East Meets West Principles

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตกและไทย เพื่อให้การบริการของบริษัทฯ มีการพัฒนายิ่งขึ้น

Continuous Learning

เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ต่อไป

Socially Responsible

เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อข้อบังคับพื้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นสำคัญ