ผู้นำด้านธุรกิจสปาและเวลเนสครบวงจร

บริษัทสปาเจ้าแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

0
ปี +
ประสบการณ์ในธุรกิจสปา
0
แบรนด์ +
ในเครือฯ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
0
สาขา +
ทั่วประเทศและในภูมิภาคเอเชีย
0
รางวัล +
ทั้งระดับโลก ภูมิภาคและภายในประเทศ

Latest SWG’s HIGHLIGHTS

Financial Statements
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
2023
- 3

Latest Documents Here

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 2566

แจ้งมติ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

News / Investor Calendar

ธุรกิจของเรา
Frame 432
ธุรกิจของเรา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
Frame 433
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
Frame 434
โครงสร้างองค์กร
นักลงทุนสัมพันธ์
Rectangle 31
นักลงทุนสัมพันธ์

Vision

เราให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่เเข้าถึงง่ายและมีความเป็นไทยเพื่อให้คนอยู่ดีมีสุขมากขึ้น

เกี่ยวกับ ภาพรวมธุรกิจ

ผู้นำด้านธุรกิจสปาและเวลเนส ที่ทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ องค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล บริษัทสปาเจ้าแรกที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Let's Relax
Let's Relax

เล็ทส์ รีแล็กซ์ สปา (Let’s Relax Spa) เป็นสปาสัญชาติไทยที่ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ด้านความผ่อนคลายในรูปแบบการทำทรีทเมนต์สปาที่หลากหลาย เล็ทส์ รีแล็กซ์ สปา มีความโดดเด่นและมีจุดยืนที่ชัดเจนในด้านความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ทั้งในด้านการออกแบบสถานที่ การให้บริการลูกค้า ความสะอาด และความสะดวกสบายต่อการเดินทาง

55

Branch

Official Contact :

Tel.

02-641-6619 EXT.119

55

Branch

Official Contact :

02-641-6619 EXT.119

Rectangle 2