การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตมั่นคงยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นแกนหลักในกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอน มุ่งเน้นการยกระดับการให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนในทุกมิติของ Value Chain เน้นเพิ่มมูลค่าในกิจกรรมที่อยู่ในกระบวนการให้บริการและขายสินค้า (In-process Activities) โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในกระบวนการ โดยมีคณะทำงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นผู้สร้างแนวปฎิบัติการดำเนินการโดยวางกรอบและเป้าหมายในการขับเคลื่อนความยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/กำกับดูแล

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/กำกับดูแล

การพัฒนาด้านสังคม

การพัฒนาด้านสังคม

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน