งบการเงิน

Download Documents Financial Statements

Doc year TH
Years
Doc year TH

Latest Results

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

2023
- 4
2023
- 4

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

2023
- 3
2023
- 3

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

2023
- 3
2023
- 3

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

2023
- 2
2023
- 2

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

2023
- 2
2023
- 2

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

2023
- 1
2023
- 1

คำอธิบายและวิเคราะห์ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

2023
- 1
2023
- 1

รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2565

2022
- 4
2022
- 4

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2022
- 4
2022
- 4

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และชี้แจงสาเหตุของผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

2021
- 3
2021
- 3

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และชี้แจงสาเหตุของผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

2021
- 4
2021
- 4

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

2021
- 3
2021
- 3

รายงานและงบการเงินรวม 2564

2021
- 4
2021
- 4

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

2022
- 1
2022
- 1

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

2022
- 1
2022
- 1

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

2022
- 2
2022
- 2

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

2022
- 2
2022
- 2

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

2022
- 3
2022
- 3

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

2022
- 3
2022
- 3

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และชี้แจงสาเหตุของผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

2021
- 2
2021
- 2

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2021
- 2
2021
- 2

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย 2563

2020
- 2
2020
- 2

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินรวมระห่างกลาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

2020
- 3
2020
- 3

MD&A ข้อมูลสำคัญทางการเงิน Q2 2020

2020
- 2
2020
- 2

MD&A ข้อมูลสำคัญทางการเงิน Q3 2020

2020
- 3
2020
- 3

รายงานและงบเงินรวม 31 ธันวาคม 2563

2020
- 4
2020
- 4

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2020
- 4
2020
- 4

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

2021
- 1
2021
- 1

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

2021
- 1
2021
- 1

MD&A ข้อมูลสำคัญทางการเงิน Q4 2019

2019
- 4
2019
- 4