นโยบายและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจในการลงทุนประกอบธุรกิจใหม่ๆ และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ทุกคนในบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

นโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกัน ให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ รวมถึงได้มีการระบุ ความเสี่ยง ใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในธุรกิจนวด และสปา เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต ใหม่ (New Normal) สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลก

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการฯ) และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยง ในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน รวมทั้งโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น และได้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง The Global Risks Report 2018 ของ World Economic Forum เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ หาความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินงาน ให้บรรลุ เป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการ เปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร

 

คณะกรรมการฯได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM Framework) ประกอบกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินความเสี่ยง ของบริษัทในส่วนของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ (Business Risk) และ ความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk)

 

คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณามาตรการ สำหรับรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯโดยเสนอให้มีทั้งแนวทางการป้องกัน (ก่อนที่จะเกิดความเสี่ยง) และกลยุทธ์ลดความเสี่ยง (ภายหลังจากที่เกิดความเสี่ยงแล้ว) โดยได้ติดตามและรายงานคณะกรรมการเรื่องความเสี่ยงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นGlobal Pandemic ที่ส่งผลกระทบอย่างมากกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ของปี 2564 นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเตรียมความพร้อมกับการประกาศ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2565 อีกด้วย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง