คณะกรรมการบริษัท

Leadership Siam Wellness Group

Board of director – TH
Select some options
Board of director – TH
คณะกรรมการ

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการ

นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการ

นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

กรรมการ /กรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการ

นายณรัล วิวรรธนไกร

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการ

นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ

กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ (กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการ

นายบัญชา ชื่นชูจิตต์

กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการ

นางกอบบุญ ศรีชัย

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการ

นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหาร

นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์

กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหาร

นายณรัล วิวรรธนไกร

กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ