นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ด้วย บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีที่มีข้อสงสัยว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จรรยาบรรณ ละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อบริษัทได้ โดยได้กำหนดช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และกระบวนการดำเนินการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังนี้

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)                                               

565,567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้น 22 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]

เว็บไซค์ของบริษัท : http://www.siamwellnessgroup.com

โทรศัพท์ : 0 2641 6619

 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. บริษัทได้จัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย

2. บริษัทถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการ สืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัว

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.