การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/กำกับดูแล

สุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า ​

มุ่งเน้นสร้างสรรค์สถานประกอบการให้เป็นพื้นที่ที่มีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัยสำหรับลูกค้า โดยเสริมมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้มาตรการ A Place you can trust