การพัฒนาด้านสังคม

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

มุ่งเน้นสร้างสรรค์สถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าตลอดกระบวนการ โดยเน้นการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน บริการที่เป็นมิตร สถานที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ในราคาที่เหมาะสม ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นสําคัญ