then

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท


 1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ ประธานกรรมการ

 2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการ

 3. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการ

 4. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ กรรมการ

 5. นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการ

 6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการอิสระ 

 7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการอิสระ

 8. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กรรมการอิสระ

 9. นางสุภี พงษ์พานิช กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริหาร


 1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการบริหาร

 3. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ กรรมการบริหาร

 4. นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร

 5. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ


 1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการอิสระ

 2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการอิสระ

 3. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กรรมการอิสระ

 4. นางสุภี พงษ์พานิช กรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

1.คณะกรรมการตรวจสอบ


 1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

 2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

 3. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ


2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


 1. นางสุภี พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ

 2. นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

 3. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ


3.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


 1. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

 2. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

 3. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร


4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล


 1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ

 2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ

 3. นางสุภี พงษ์พานิช กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ

 4. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร


 1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ

 3. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการ

 4. นายณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 5. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 6. โดยมีนายปริญ เอกมโนชัย เป็นเลขานุการบริษัท