then

คณะกรรมการบริษัท




คณะกรรมการบริษัท


 1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ ประธานกรรมการ

 2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการ

 3. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการ

 4. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ กรรมการ

 5. นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการ

 6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการอิสระ 

 7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการอิสระ

 8. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กรรมการอิสระ

 9. นางสุภี พงษ์พานิช กรรมการอิสระ




คณะกรรมการบริหาร


 1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการบริหาร

 3. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ กรรมการบริหาร

 4. นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร

 5. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการบริหาร





คณะกรรมการตรวจสอบ


 1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการตรวจสอบ

 3. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ





ผู้บริหาร


 1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ

 3. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการ

 4. นายณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 5. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 6. โดยมีนางสาวศรีสุภางค์ เล็กใจซื่อ เป็นเลขานุการบริษัท