then

ข้อมูลทางการเงิน

บัญชีทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: พันบาท)
งวดงบการเงิน
งบปี 60
งบปี 59
งบปี 58
งบปี 57
ณ วันที่
12/31/2560
12/31/2559
12/31/2558
12/31/2557
สินทรัพย์รวม 1,175,502.00 865,033.00 655,018.00 600,856.00
หนี้สินรวม 420,700.00 226,162.00 100,112.00 117,892.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 754,802.00 638,872.00 554,906.00 482,964.00
ผลประกอบการของบริษัท
รายได้รวม 962,391.00 739,116.00 543,505.00 343,358.00
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 619,558.00 484,679.00 334,967.00 225,344.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย 36,878.00 28,080.00 21,731.00 18,333.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 93,462.00 60,961.00 52,043.00 54,222.00
รวมค่าใช้จ่าย 749,898.00 573,720.00 408,741.00 303,431.00
กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 175,168.00 140,965.00 106,495.00 33,247.00
กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 0.31 0.25 0.19 0.08
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 0.93 0.73 1.51 3.92
อัตรากำไรขั้นต้น(%) 34.62 33.17 37.18 33.41
อัตรากำไรสุทธิ(%) 18.48 19.44 19.97 9.68
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 25.14 23.62 20.52 9.66
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(%) 17.17 18.55 16.96 7.00
อัตรส่วนหนี้สินต่อทุน(เท่า) 0.56 0.35 0.18 0.24