then

ข้อมูลทางการเงิน

บัญชีทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: พันบาท)
งวดงบการเงิน
งบปี 59
งบปี 58
งบปี 57
ณ วันที่
31/12/2559
31/12/2558
31/12/2557
สินทรัพย์รวม865,033655,018600,856
หนี้สินรวม226,162100,112117,892
ส่วนของผู้ถือหุ้น638,872554,906482,964
ผลประกอบการของบริษัท
รายได้รวม739,116543,505343,358
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ484,679334,967225,344
ค่าใช้จ่ายในการขาย28,08021,73118,333
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร60,96152,04354,222
รวมค่าใช้จ่าย573,720408,741303,431
กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่140,965106,49533,247
กำไรต่อหุ้นสำหรับปี
0.25
0.19
0.08
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
0.73
1.51
3.92
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
33.17
37.18
33.41
อัตรากำไรสุทธิ(%)
19.44
19.97
9.68
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)
23.62
20.52
9.66
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(%)
18.55
16.96
7
อัตรส่วนหนี้สินต่อทุน(เท่า)
0.35
0.18
0.24