then

ข่าวสาร SPA

CSR โครงการ : SPA จิตอาสาบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
December 05, 2018

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ “บริจาคโลหิต” วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บียูเพลส เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
CSR โครงการ : ธรรมมะสุขใจ
December 01, 2018

วิธีให้กำลังใจตนเอง โดย พระอาจารย์อุดม สุธัมโม
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ “ธรรมมะสุขใจ” : ในหัวข้อเรื่อง วิธีให้กำลังใจตนเอง โดยพระอาจารย์อุดม สุธัมโม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ อาคาร B.U. Place ชั้น 2 ห้องปฎิบัติธรรมสุขสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในบริษัทและประชานทั่วไปภายในชุมชนใกล้เคียง ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด กล่อมเกลาจิตใจและให้มีหลักธรรมในการประพฤติปฎิบัติตน
CSR โครงการ : ธรรมมะสุขใจ
December 01, 2018

เรือนชีวิต โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมร°สี
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ “ธรรมมะสุขใจ” : ในหัวข้อเรื่อง เรือนชีวิต วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ อาคาร B.U. Place ชั้น 2 ห้องประชุมสุขสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทและประชานทั่วไปภายในชุมชนใกล้เคียง ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน