then

ข้อมูลทางการเงิน

บัญชีทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: พันบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบปี 65
งบปี 65
งบปี 64
งบปี 63
งบปี 62
ณ วันที่
12/31/2566
12/31/2565
12/31/2564
12/31/2563
12/31/2562
สินทรัพย์รวม 1,973,018 2,419,1032,257,8372,632,1091,516,145
หนี้สินรวม 1,071,879 1,850,1031,639,3451,726,897384,206
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 901,132 569,000618,492905,2121,131,939
ผลประกอบการของบริษัท
รายได้รวม 1,473,290 721,366 174,943 435,625 1,403,141
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 1,010,058 630,833 318,518 506,641 942,564
ค่าใช้จ่ายในการขาย 48,342 35,006 23,768 34,201 52,453
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 90,349 92,153 83,925 84,457 110,112
รวมค่าใช้จ่าย 1,148,749 757,992 426,211 625,299 1,105,129
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (1,328) (86)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 46,116 50,351 44,172 21,496 10,485
ค่าภาษีเงินได้ (รายได้) (55,041) 966 (8,720) (2,084) 45,194
กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 332,135 (88,030) (286,718) (209,085) 242,329
กำไรต่อหุ้นสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.39 (0.10) (0.33) (0.25) 0.43
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.97 0.53 0.54 0.64 1.18
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.15 11.31 (90) (18.68) 32
อัตรากำไรสุทธิ (%) 22.97 (12.38) (171) (48.98) 17
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 45.18 (14.83) (37.63) (20.53) 23.35
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 15.12 (3.76) (11.73) (10.08) 17.01
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.19 3.25 2.65 1.91 0.34