then

โครงการ CSR

โครงการธรรมมะสุขใจ
( เรือนชีวิต โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี )
September 20, 2018
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ "ธรรมมะสุขใจ" : ในหัวข้อเรื่อง เรือนชีวิต วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 18:00 - 20:00 น. ณ อาคาร B.U. Place ชั้น 2 ห้องประชุมสุขสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทและประชาชนทั่วไปภายในชุมชนใกล้เคียง ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
สร้างสุขในที่ทำงาน
( สร้างสุขในที่ทำงาน )
September 13, 2018
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรของบริษัท จึงได้จัดโครงการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "สร้างสุขในที่ทำงาน" ให้กับพนักงาน วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ อาคาร B.U. Place ชั้น 2 ห้องปฏิบัติธรรมสุขสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน
บริจาคโลหิต
( SPA จิตอาสาบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย )
July 11, 2018
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ "บริจาคโลหิต" วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร B.U. Place เวลา 09:00 - 15:00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ