then

Investor Relations

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA บริษัทที่ประกอบธุรกิจสปาเจ้าเเรกที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย ขอต้อนรับนักลงทุนเเละผู้สนใจลงทุนทุกท่านสู่ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ๋ษัท ท่านสามารถดูข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข่าวสาร รายงานประจำปี เเละข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณยลวรรณ เอื่ยมอลงกรณ์ ผจก.แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 02-641-6619 ต่อ 110 หรือ yonlawan@siamwellnessgroup.com

VDO

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SPA] ประจำปี 2561

ข่าวล่าสุด

CSR โครงการ : SPA จิตอาสาบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
December 11, 2018
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ “บริจาคโลหิต” วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บียูเพลส เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
CSR โครงการ : ธรรมมะสุขใจ
December 10, 2018
วางให้ลง ปลงให้เป็น เย็นให้พอ โดย พระไพศาล วิสาโล บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ “ธรรมมะสุขใจ” : ในหัวข้อเรื่อง วางให้ลง ปลงให้เป็น เย็นให้พอ โดยพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ อาคาร B.U. Place ชั้น 2 ห้องปฎิบัติธรรมสุขสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในบริษัทและประชานทั่วไปภายในชุมชนใกล้เคียง ได้สร้างความเป็นหนึ่งด้วยความสุขแห่งธรรม รักษาศีล ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน รักษาความเพียรเพื่อประโยชน์แห่งการใช้ชีวิตที่มีความสุข
CSR โครงการ : สร้างสุขในที่ทำงาน
December 10, 2018
โดย : คุณอรพิมล จินดาเวช ซูเตย์รันท์ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรของบริษัท จึงได้จัดโครงการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สร้างสุขในที่ทำงาน” ให้กับพนักงาน วันพฤหัสที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ อาคาร B.U. Place ชั้น 2 ห้องปฎิบัติธรรมสุขสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน
view all